Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko: SPECJALISTA(ka) ds. NABORÓW I PROJEKTÓW

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 09.00  dnia 14.12. br. do godz.14.00 dnia 14.12. br., prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

W związku z awarią wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu przy ul. Partyzantów 5 nie będą przyjmowane odpady gabarytowe i gruz.

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz

Rynek 1

tel. /0-32/ 62-60-100

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

 1. Rodzaj zadania:

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  w ramach nowo otwartego ośrodka wsparcia- klubu samopomocy na terenie Osiedla Pakuska” zgodnie z poniższymi warunkami:

 1. Ośrodek wsparcia działa zgodnie z art.51 ust.4 w związku z art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j.  Dz. U. z 2016r.,  poz.446 ze zm.).
 2. Ośrodek wsparcia prowadzony jest dla 15 osób starszych i 15 młodzieży z terenu Miasta i Gminy Olkusz.
 3. Ośrodek będzie działać przez co najmniej 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu w tym co najmniej 2 dni w tygodniu wspólnie z młodzieżą, ośrodek powinien działać przez cały rok kalendarzowy (12 miesięcy), bez przerw wakacyjnych w celu zapewnienia oferty zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci/młodzieży,
 4. Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań , których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
 5. Uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się.
 6. 6. Uczestnicy – zarówno osoby starsze, jak i młodzież – nie mają być biernymi odbiorcami szkoleń i zajęć prowadzonych przez zatrudnionych prelegentów. Ideą jest prowadzenie działań samopomocowych, to jest takich, w których:
 7. a) albo osoby starsze pomagają młodzieży,
 8. b) albo młodzież pomaga osobom starszym
 9. c) albo młodzież i osoby starsze pomagają sobie nawzajem
 10. 7. Prelekcje/rozmowy winny być prowadzone przez uczestników zajęć w ramach integracji międzypokoleniowej.
 11. Ośrodek podejmie działania w celu upowszechnienia i promowania idei wolontariatu poprzez zaangażowanie wolontariuszy w funkcjonowanie ośrodka, a tym samym aktywizację społeczną osób chcących wspierać funkcjonowanie mieszkańców w podeszłym wieku,
 12. 9. Ośrodek nawiąże współpracę z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia do programu działania ośrodka zajęć edukacyjnych,
 13. Harmonogram planowanych działań w ramach realizacji zadania, winien koncentrować działania mające na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałające ich marginalizacji,
 14. 11. Kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.122, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 15. Ośrodek zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednie warunki sanitarne.
 16. Ośrodek zapewnia przygotowanie gorących napojów.
 17. Ośrodek zapewnia dostęp do prasy codziennej i komputera.
 18. W ośrodku w razie konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
 19. Liczba opiekunów lub instruktorów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
 20. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie w tym etat kierownika i inne umowy ( umowy o pracę lub umowy cywilno- prawne) może być przeznaczone do 50 % dotacji.
 21. 18. Dopuszcza się przeznaczenie środków, w ciągu kwartału kalendarzowego, na nie więcej niż jedną imprezę o charakterze wyjazdowym ( np. wyjazd do kina, teatru, filharmonii, muzeum lub wycieczkę),
 22. Środki przeznaczone na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące związane bezpośrednio z działalnością Ośrodka, w tym z integracją międzypokoleniową.
 23. Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej  prowadzenie zajęć, składających się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 87.840,00 zł. /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych/. Dotacja udzielona zostanie na finansowanie realizacji zleconego zadania. W roku 2016 udzielone zostały dotacje na prowadzenie następujących ośrodków wsparcia:
 2. Klub samopomocy na terenie osiedla Słowiki - wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w wyniosła 000 złotych
 3. Klub samopomocy na terenie osiedla Pakuska - wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w wyniosła 000 złotych

III.         Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

       - organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

       -    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.  Dz.U. z 2016r.,  poz.176 ze zm), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016r., poz.1300/.
 2. Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania publicznego jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i można go odebrać w siedzibie Zlecającego pok.317.
 3. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

-         szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, w szczególności proponowane wspólne zajęcia osób starszych i młodzieży,

-         termin i miejsce realizacji zadania,

-         kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

-         informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,

-         informacje o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

-         informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

 

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.239 ze zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

      Oferta wspólna wskazuje:

-         jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

-         sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust.2 wobec organu administracji publicznej,

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy określającą  zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składającą ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ww. ustawy.

 1. Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

         Projekt umowy określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016r.,  poz.1300/.

 1. Zadanie powinno być realizowane:  od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 2. Oferty należy składać do dnia  29.12.2016r. w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 32-300 Olkusz,  Rynek 1.

 

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2016r.
 2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a .zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt.III ppkt.4 ogłoszenia,

 1. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności.
  3.    Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
  4.   
  Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
 3. a) możliwość realizacji zadania przez oferenta  - max 10 punktów
  b)  
  kalkulacja kosztów (brutto) realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania - max 5  punktów
  c) 
  dotychczasowe wywiązywanie się oferenta z umów podpisanych z Gminą Olkusz -  max 5  punktów
  d)  
  przedstawiony program działania ośrodka   - max 20 punktów
     
  Komisja Konkursowa odrzuci ofertę, która nie osiągnie 60% punktów.
  6.    Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
  7.   Wybór ofert nastąpi w terminie do  30.12.2016r.
  8.    Wyniki konkursu zamieszczone zostaną:

-        w  Biuletynie Informacji Publicznej,

-        w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

-         na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, pok.317 tel. /0-32/ 62-60-164.

PROGRAM  POSIEDZENIA

 

Komisji Oświaty w dniu 15 grudnia 2016 roku – godz. 17.30

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

tel. /0-32/ 626-01-00

 

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na

 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

 

 1. Rodzaj zadania:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

 • 1 placówka dla co najmniej 30 dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U z 2016r, poz. 575 z późn. zm./

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100.000,00 zł. /słownie: sto tysięcy złotych/. Dotacja udzielona zostanie na finansowanie lub

dofinansowanie realizacji zleconego zadania. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2016 wyniosła 100.000,00 zł. /słownie: sto tysięcy  złotych/.

 

III Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy

  zastępczej lub pomocy społecznej,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do

  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania,

  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i

  systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem         określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)

 

 1. Wzór oferty wraz z projektem umowy na realizację zadania publicznego jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i można go odebrać w siedzibie Zlecającego pok.305.

 

 1. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, ze szczególnym uwzględnieniem programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 • informacje o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.1817) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

      Oferta wspólna wskazuje:

 • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,
 • sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust.2 wobec organu administracji publicznej,

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy określającą  zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składającą ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ww. ustawy.

 1. Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

            Projekt umowy określony został Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300)

 1. Dotacja może być udzielona dla 1 placówki wsparcia dziennego:
 • 1 placówka dla dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4.
 1. Zadanie powinno być realizowane: od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2016 r. w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 32-300 Olkusz ul. Rynek 1.

 

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2016 r.
 2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  1. zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt.III ppkt.4 ogłoszenia,
  2. dołączenie regulaminu określającego organizację placówki wsparcia dziennego, o którym mowa w art.28 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.575 z późn.zm.)
  3. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  4. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
  5. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki.

 

 1. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:
  1. możliwość realizacji zadania przez oferenta - max 10 punktów
  2. kalkulacja kosztów (brutto) realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania - max 5 punktów
  3. dotychczasowe wywiązywanie się oferenta z umów podpisanych z Gminą Olkusz - max 5 punktów
  4. przedstawiony program działania placówki - max 10 punktów

 

 1. Komisja Konkursowa odrzuci ofertę, która nie osiągnie 60% punktów.
 2. Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
 3. Wybór ofert nastąpi w terminie do 31 grudnia 2016 roku.
 4. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
 • na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, pok.316 tel. /0-32/ 626-01-66.