Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

V Edycja Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa budynków handlowo – usługowych w Olkuszu, przy ul. Rabsztyńskiej wraz z infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i zespołami parkingów na działkach nr 5092, 5093, 5084/1, 5084/7 obręb 0001 Olkusz, jedn. ewid. 121205_4”

Ogłoszenie Burmistrza Miast i Gminy Olkusz

Informuję, że Gmina Olkusz przygotowuje się do wykonania analizy możliwości wykorzystania terenów, w tym rolnych, pod lokalizację farm fotowoltaicznych. Analiza będzie brała pod uwagę położenie gruntów w obszarach chronionych krajobrazowo i przyrodniczo, przydatność rolniczą terenów, dostępność komunikacyjną i inne uwarunkowania mające wpływ na ekonomiczno – społeczne możliwości lokalizacji inwestycji oraz złożone wnioski. Analiza powyższa służyć będzie w przyszłości podjęciu decyzji o ewentualnych zmianach w dokumentach planistycznych.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych lokalizacją farm fotowoltaicznych proszę o złożenie wniosku do tut. Urzędu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości (numery działek i nazwę obrębu – wskazane jest dołączenie mapy), określenie prawnego tytułu do nieruchomości, planowaną powierzchnię i moc inwestycji, w przypadku gruntów rolnych – jego klasę, określenie miejsca podłączenia do sieci energetycznej, jak również określenie prawnego dojazdu do inwestycji.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., jak również za pomocą platformy ePUAP na adres: /il751m3lrx/skrytka.

 Roman Piaśnik

 BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

 

Informuję, że:

  • Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  • Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  • Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że ze tylko do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w programie „Aktywny Samorząd" Moduł I, w którym skorzystać można m.in. z dofinansowania do zakup sprzętu elektronicznego, specjalistycznego oprogramowania czy szkoleń w zakresie obsługi. Więcej informacji na stronie:

https://www.pfron.org.pl/?selected_category=166

 

 

INFORMACJA O II TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła.  

 

Wnioski dostępne:

 1) na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigolkusz w zakładce Podatki,     

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

 

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:                               

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za okres od                  1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok,

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Wnioski o zwrot podatku można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 lub przesłać pocztą na adres urzędu z zachowaniem terminu nadania pisma u operatora pocztowego.

 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat, tel. (32) 626-01-92, a w celu usprawnienia załatwienia sprawy uprasza się o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu do kontaktu.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w linkach.

 

Link do informacji: Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Link do filmu: Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj (napisy) - YouTube