Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W poniedziałkowe popołudnie 6 marca 2023 r. w Czytelni olkuskiej Biblioteki odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu BEZPIECZNY I ŚWI@DOMY SENIOR.

Podczas pierwszego wykładu olkuscy Seniorzy spotkali się z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. 

Co roku Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, zaprasza panie na specjalny koncert z okazji Dnia Kobiet. Tym razem na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki Elvisa Presley’a podczas widowiska “Elvis Show”.

Już od 1 marca, na wniosek burmistrza Romana Piaśnika, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przygotował zmiany w rozkładzie jazdy linii „SŁ” w relacji Olkusz Orzeszkowej – Olkusz Jasna. Dokonane korekty odpowiadają na potrzeby, zgłaszane przez Mieszkańców, i polegają m.in. na przesunięciu czasu odjazdu części autobusów, a przede wszystkim – wprowadzeniu sobotnich kursów.

W tłusty czwartek w wielu domach roznosi się zapach pączków, faworków, donatów czy oponek. To dzień, w którym nie liczy się kalorii, jest bowiem najbardziej wyczekiwanym momentem karnawału.

Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Miasta i Gminy Olkusz bez barier”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Gdy 24 lutego 2022 roku za wschodnią granicą Polski wybuchła wojna, w Olkuszu niemal natychmiast powstał pierwszy w regionie punkt pomocy – zarówno tej bezpośredniej, na terenie Ukrainy, jak również w kraju, dla uchodźców ratujących życie. Współpraca władz miasta z grupą Wolontariuszy „Olkusz pomaga Ukrainie” była wzorowa, dzięki czemu pomoc, płynąca od Mieszkańców Olkusza, skutecznie docierała do osób najbardziej jej potrzebujących. Okazją do podsumowania tych doświadczeń było spotkanie Wolontariuszy z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, zorganizowane w Podziemnym Olkuszu w symbolicznym terminie – niemal w rocznicę wybuchu wojny.

Rozliczając deklaracje podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Zawiadomienie o prowadzeniu kontroli

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która miała miejsce 8 sierpnia 2022 roku, nakłada na burmistrza obowiązek prowadzenia systematycznych kontroli (co najmniej raz na dwa lata) posiadania przez właścicieli nieruchomości w/w umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie wszystkich powstających na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy kolejne doniesienia z sąsiedniej Gminy Trzebinia o zapadliskach, powstających w pobliżu zabudowań w konsekwencji zalewania dawnych wyrobisk kopalni Siersza. Podobne zapadliska pojawiły się również w Powiecie Olkuskim – także na leśnych terenach Gminy Olkusz. Wzmożyły się jednocześnie obawy części Mieszkańców, dotyczące możliwości wystąpienia potencjalnych podtopień. Ich przyczyn możemy dopatrywać się w związku z likwidacją wydobycia kopalni cynku i ołowiu, należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”.

Niezwykły był sobotni wieczór 25 lutego 2023 roku, tak jak niezwykli są laureaci nagrody Cordis Nobilis za 2022 rok, przyznanej Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych. Jej uroczystego wręczenia dokonał burmistrz Roman Piaśnik w symbolicznym czasie – dzień po rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie.

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” prosimy o przygotowanie m.in.:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu wnioskodawcy, ADRES E-MAIL (konieczny do założenia konta przez Generator Wniosków o Dofinansowanie oraz przekazania wniosku w wersji elektronicznej!), PESEL współmałżonka,
 2. NR KSIĘGI WIECZYSTEJ (zaczynający się na KR1O/…../…). Uwaga! W przypadku braku nr księgi wieczystej prosimy przygotować akt notarialny budynku,
 3. NUMER DZIAŁKI (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 4. ROK WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA BUDOWĘ/ ZGŁOSZENIA BUDOWY (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy    np. 1980-1990),
 5. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO (m2)- Uwaga! Powierzchnia całkowita liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.
 6. Informacja czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza (powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w m2, liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej).
 7. Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe (Uwaga! Zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe jest konieczne jeżeli źródło ciepła nie spełnia wymogów Programu! Ponadto informujemy, że podczas likwidacji „starego” pieca, należy pamiętać o dowodzie (tj. dokument likwidacji starego pieca np. z punktu skupu złomu), gdyż będzie on niezbędnym dokumentem do wniosku o płatność),
 8. DATA ROZPOCZĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA (poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – data wystawienia pierwszej faktury (faktury proforma, zaliczkowe) lub równoważnego dokumentu księgowego)   Uwaga!  Nie starszy niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 9. ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA (tj. piec- jaki (pompa, kocioł gazowy, kotłownia gazowa, kocioł olejowy, zgazowujący drewno, na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne itp.), ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna lub drzwiowa. Dokumentacja - czy audyt, czy dokumentacja projektowa czy ekspertyza.
 10. Do poziomu dofinansowania NAJWYŻSZEGO i PODWYŻSZONEGO prosimy o przygotowanie ZAŚWIADCZENIA wydanego przez OPS o przeciętnym dochodzie członka rodziny.
 11. Do PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania prosimy o przygotowanie dochodu WNIOSKODAWCY ze wszystkich źródeł np. z PIT 37, PIT 36, praca za granicą (we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze” rozliczamy się za rok podatkowy, który rozliczyliśmy na dzień składania wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Skarbowym, w przypadku braku rozliczenia za rok podatkowy 2022, prosimy o przygotowanie PIT za rok podatkowy 2021, natomiast w przypadku rozliczenia się za rok podatkowy 2022 prosimy o przygotowanie PIT za rok podatkowy 2022) oraz gdy Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne, prosimy o przygotowanie informacji o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych (użytki rolne).
 12. Do wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem prosimy o przygotowanie UMOWY Z WYKONAWCĄ (max. 3 umowy z wykonawcą).
 13. W przypadku współwłasności nieruchomości prosimy o przygotowanie OŚWIADCZENIA współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
 14. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej prosimy o przygotowanie Oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.

Szczegółowych informacji dotyczących programu również możecie Państwo uzyskać odwiedzając stronę internetową:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (który przyznaje dofinansowanie i wydaje decyzję w sprawie dofinansowania),
w zakładce „Czyste Powietrze”: https://www.wfos.krakow.pl/  oraz poprzez kontakt z:

 1. Infolinią „Czyste Powietrze”, która czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00, tel.: 12 422 94 90  1.
 2. Ogólnopolską Infolinią Programu „Czyste powietrze”, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel.: 22 340 40 80.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zakres inf. do wniosku
 2. Oświadczenia współwłaściciela, współmałżonka
 3. Wzór Umowy z Wykonawcą
 4. Pełnomocnictwo

600 tys. złotych na wspieranie olkuskiego sportu

Na łączną kwotę 600 tysięcy złotych będą opiewały dotacje, które w 2023 roku otrzymają na rozwój swojej działalności kluby sportowe z terenu gminy Olkusz. Od lat największa kwota z puli przypada Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Olkusz. Duże środki przeznaczone zostaną również na kluby, reprezentujące Srebrne Miasto w piłce nożnej. Wsparcie otrzymają również mniej popularne dziedziny, takie jak akrobatyka sportowa, karate, czy modelarstwo.