Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia, że w dniu 16.05.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie cynkowni ogniowej w istniejącej hali produkcyjnej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 21C, na działce nr 2176/2”.

PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Sekcja Drogowa Sędziszów informuje, że w dniach 02.06.2016-09.06.2016 będą dokonywane odpryski terenu wzdłuż toru kolejowego chemicznymi środkami chwastobójczymi typu "GLYFOS 360 SLA".

W związku z powyższym ostrzega się przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie toru w okresie karencji stosowania środka.

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 15/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa magistrali sieci wodociągowej z kablem sterowniczym w technologii światłowodowej w terenie zamkniętym PKO wraz z przekroczeniem i odciążeniem torów linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny i linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy w msc. Podlesie, Rabsztyn, Olkusz, na działkach nr 293 obr. 0021 Podlesie, jedn. ewid. Olkusz, nr 212/1 obr. 0013 Rabsztyn, jedn. ewid. Olkusz i nr 3521/5 obr. 0001 Olkusz, jedn. ewid. Olkusz Miasto.

- Pełna treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

- Pełna treść informacji do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na działkach nr ew. 776/43, 776/44 i 864/5 w Olkuszu, przy ul. Głowackiego 21”.

OGŁOSZENIE o konkursie na wolne stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „KM” w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że przyjmowane są wnioski w/s udzielenia dotacji celowej w wysokości do 2500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Zawiadamia się o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr: 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 773/19, 773/21, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/11, 1438/1, 1443/6,1443/8, 1443/10, 1443/11, 774/10, 774/11 obręb Olkusz przy ul. Sławkowskiej”.