Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ograniczonym zakresie

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia

2 maja 2016 r. do Urzędu Stanu Cywilnego

w Olkuszu (pokój nr 127)
JUBILEUSZU 50-LECIA

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

(pary, które w roku 1966 zawarły związek małżeński),
z uwagi na organizowane uroczystości

„ZŁOTYCH GODÓW”.

Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Informacja o przerwie w dostawie wody w dniu 31.03.2016 r. dla odbiorców z ul. Kantego i ul. Mickiewicza w Olkuszu

Ostrzeżenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o burzach z porywami wiatru

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w dniu 11.04.2016 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego w Olkuszu, w związku z wprowadzeniem pierwszeństwa przejazdu na całym odcinku ulicy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w południowej części gminy, dla terenów położonych  w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II - G – Zawada  i  II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko