Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU W TRYBIE ZDALNYM

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów poliuretanowych w Olkuszu przy Al. 1000-lecia na działce o nr ew. gr. 5054/1”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Ujęcie wód podziemnych otworami OW-1, OW-2, OW-3 w Olkuszu przy ul. Wspólnej” na działce nr ew. gr. 4964/43 oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o opinię oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Informacja Urzędu Skarbowego w Olkuszu dot, wymogu wcześniejszej rejestracji wizyt w urzędzie

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej przy ul. Wspólnej 17 w Olkuszu