Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi  pn. „Centrum Wspierania Aktywności  Lokalnej”

GDDKiA Rejon w Krakowie informuje, że w dniu 20.10.2021r rozpocznie się remont nawierzchni na DK 94 w miejscowości Sieniczno na odcinku w km 301+000 do 302+100

Remont nawierzchni polegać będzie na:

-  mechanicznym sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej z profilowaniem;

- wymianie oraz regulacji studni rewizyjnych i ściekowych oraz włazów studni rewizyjnych;

- ułożeniu dwóch nowych warstw bitumicznych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS o grubości do 4cm, warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4cm wraz z wykonaniem wiązania między warstwowego z emulsji asfaltowej;

Utrudnienia będą polegały na wyłączeniu na przemian jednego z dwóch pasów ruchu celem wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Ruch odbywał się będzie wahadłowo z zastosowaniem ręcznego kierowania ruchem przez osoby uprawnione.

Przewidywany termin zakończenia prac to 29.10.2021r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych niż niebezpieczne zbieranych selektywnie na terenie działki nr 617/37 zlokalizowanej w Olkuszu"

Informacja o porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu dniu 13 października  2021, godz. 15:30 w trybie stacjonarnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Budowlanych, ul. Kolorowa, ul. Piaskowa oraz ul. Sławkowska nr 13 i 15 w dniu 18.10.2021 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00